Vad innebär WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationellt etablerade riktlinjer för tillgängligt innehåll på webben. Detta för att underlätta för den femtedel av befolkning som lider av någon form av funktionsnedsättning som kan påverka hur de kan surfa webbplatser, exempelvis synskada eller begränsad rörlighet. Allt detta ryms inom ”Lagen om digital tillgänglighet” som innehåller bestämmelser och riktlinjer kring vilken nivå av tillgänglighet som krävs av en webbplats tillhandahållen av en offentlig aktör som exempelvis, myndigheter, skolor eller kommuner.

Alla nya webbplatser byggda efter den 22 september 2019 måste redan nu vara anpassade. Men det som sker nu är att från och med den 23 september 2020 måste även alla gamla webbplatser vara tillgänglighetsanpassade. Näst på tur kommer alla webbapplikationer som ska vara anpassade senast den 23 juni 2021. För att som offentlig verksamhet uppfylla tillgänglighetskraven ska webbplatser och senare webbapplikationer uppnå klass AA i WCAG 2.1 direktiven. Vad detta innebär skriver vi om nedan.

Process WCAG

Den inledande processen handlar om att definiera webbplatsen syften och mål. Utefter det får man sedan värdera hur det påverkar informationsinnehållet och hur kompatibelt det är i förhållande till WCAG. Arbetet sker i tät dialog mellan kund och leverantör och krävs en strukturerad process för att inte missa viktiga detaljer i arbetet. Generellt ska svenska myndigheter ska följa nivå AA, alltså den näst högsta nivån av WCAG. Utöver de externa kraven finns det i övrigt en rad andra fördelar med att följa WCAG då det går i samma linje som de aspekter Google tittar på när de indexerar och värderar en webbplats.

WCAG utgår från fyra principer som kan sammanfattas enligt nedan:

  1. Uppfattningsbar: Det ska vara möjligt att uppfatta innehåll och funktioner. Det innebär exempelvis att en besökare som inte kan se bilderna ska få information om vad de visar i textform.
  2. Hanterbar: Det måste gå att hantera gränssnittet även med funktionsnedsättningar, både med mus och med tangentbord oberoende av varandra.
  3. Begriplig: Informationen måste vara begriplig. Text ska vara läsbar och möjlig att förstå.
  4. Robust: Innehållet ska vara åtkomligt och kunna tolkas med olika användarprogram och hjälpmedel, även framtidssäkrat.

WCAG och dess terminologi

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationellt etablerade riktlinjer för tillgängligt innehåll på webben.I Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.1 finns tre nivåer: A (lägsta nivån), AA och AAA (högsta nivån). Svenska myndigheter ska följa nivå AA, alltså den näst högsta nivån av tillgänglighetsanpassning. Motsvarande i USA kallas Section 508 efter lagparagrafen. W3C har en svensk översättning av specifikationen WCAG 2.0 och den finns här: https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/webaim.org Denna sida har också ett utmärkt valideringsverktyg för att hitta och åtgärda tillgänglighetsproblem: http://wave.webaim.org

Detta finns också som Chrome-tillägg här: http://wave.webaim.org/extension/ Ett annat bra verktyg är också AChecker, där det finns möjlighet att välja vilken nivå (A, AA, AAA) som sidan ska valideras mot: http://achecker.ca/checker/index.php

Olika lathundar och checklistor finns här:

Teknisk fördjupning, WAI-ARIA

Kompletterande riktlinjer till WCAG är Accessibility for Rich Internet Applications, WAI-ARIA.
WAI-ARIA är en teknisk specifikation från W3C. Beskriver tekniker för att lägga till semantik och annan metadata till HTML-innehållet för att göra avancerade användargränssnitt och dynamiskt innehåll, utvecklade med Ajax, HTML, JavaScript mer tillgängligt.
Ofta begränsas denna typ av innehåll för personer med funktionshinder, speciellt användare av skärmläsare och de som inte kan använda mus eller andra pekdon.

WAI-ARIA specifikationen finns här: http://www.w3.org/TR/wai-aria/
- En viktig del i ARIA är att erbjuda en semantisk struktur åt webbsidans olika delar och funktioner.
- Det mest grundläggande av dessa tekniker är role attributet – en del av HTML5 specifikationen
- Genom role kan vi exempelvis särskilja webbplatsens sidhuvud från övriga header-element

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.