Vår process

I en värld full av digitala möjligheter strävar INKA alltid efter att uppnå affärsnytta för ert företag. För att lyckas med det krävs en genomarbetad process där slutanvändaren alltid står i fokus och efter över 18 år vet vi hur man lyckas.

1. Strategi och Analys för din webb

För att maximera affärsnyttan med era investeringar är ett arbete med Strategi och Analys alltid väsentligt.

Strategi/Analys

Innan projektstart analyserar vi era behov utifrån väl beprövade metoder. Detta arbete ska leda fram till en tydlig strategi vars primära mål är att öka företagets affärsmöjligheter genom digitala insatser. 

Förstudie enligt INKA

För att maximera affärsnyttan med er investering är det avgörande att redan i ett tidigt skede ta fram en förstudie tillsammans med INKA. Detta för att kartlägga de avgörande faktorer som finns för ett lyckat projekt. Exempel på frågor vi försöker besvara är:

  • Primära syften och mål med webbplatsen utifrån er affärsmodell
  • Vad finns det för unika säljfördelar att lyfta fram
  • Målgrupper för webbplatsen
  • Vad ska era målgrupper veta, känna och göra när de besöker hemsidan
  • Navigeringsstruktur
  • Analys av de viktigaste sökorden
  • Innehåll och funktion

I ett arbete som detta är det viktigt att utmana organisationens egna föreställningar och inte fastna i ett ”inifrån och ut perspektiv”.  Det handlar om att hitta en balans mellan den interna kulturens behov och förväntningar, samt att motsvara den externa målgruppens efterfrågade krav.

2. Vi skapar ett koncept och en design

INKAs arbete med webbdesign och dess koncept utgår alltid från en kreativ process som är starkt förankrad med organisationens identitet och affärsmål. Vi söker inte det mest extrema, utan det som på ett långsiktigt och trovärdigt sätt visualiserar företagets värdegrunder och affärsmodell.

Koncept

När förstudiens resultat är klart är det avgörande att hitta ett koncept som möjliggör uppfyllandet av målen. Detta görs med hjälp av grafiska element, funktioner, copy, idéarbete m.m. Centralt är att detta arbete görs utifrån organisationens affärsmässiga arbetssätt så att resultatet stämmer väl överrens med den dagliga kommunikation som företaget sänder ut.

Design

I denna fas formas tidigare konceptidéer till strukturerad design. Design är ett brett begrepp som innefattar allt från interaktionsdesign, visuell design, systemdesign m.m. Alla dessa perspektiv ska balansera mellan slutanvändarens ”usability-behov” och organisationens kommunikationsplan.

3. Vi utvecklar er webbplats

INKA ser det som sin uppgift att tänka ett steg längre än kunden när det kommer till teknisk produktion. Det är vårt ansvar att uppmärksamma eventuella problem som kan dyka upp genom en framtida utveckling av webbplatsen.

Produktion

INKAs produktioner ska alltid vara tekniskt framtidssäkrade och ska fungera flexibelt vid förändrade behov. Vanligast förekommande är att våra lösningar byggs i .NET vilket är ett  programmeringsspråk som erbjuder teknisk stabilitet och stora möjligheter. I detta skede skapas alla moduler och installeras i webbplattformen.

4. Vi lanserar och förvaltar er hemsida gemensamt

Vi på INKA ser det som att det stora jobbet börjar efter att en webbplattform har lanserats. Vi ser inte en hemsida som ett statiskt fenomen utan som något som ständigt är i rörelse och förändras med dess omvärld.

Lansering 

Lansering av en ny webbplattform ska alltid ske under rätt förutsättningar med en genomarbetad produkt där risken för felaktigheter är minimerade. Lanseringen sker tillsammans med hela projektgruppen under strikt övervakning. Vid detta skede har ni som kund också fått utbildning på systemet så att ni har möjlighet att förstå och hantera de situationer som dyker upp när sidan bli levande. Efter lansering utvärderas också hela projektet tillsammans med projektgruppen för att dra gemensamma lärdomar om framtiden.  

Förvaltning

Alla delar av en affärsverksamhet behöver löpande resurser, likaså en webbplattform. För att man ska nå den maximala potentialen av en digital investering krävs löpande förvaltning för att optimera en hemsida. I detta arbete förekommer sökmotoroptimering, analys av statistik, utveckling av grafiska element, nyhetsbrev, kampanjer m.m.